KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma.

Datum: 4 oktober 2016

Tid: 16:00

Plats: Eklundshof, Eklundshovsvägen 7, Uppsala

 

Anmälan/rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 28 september 2016 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Biovica International AB, att. Gabriel Sack, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, per telefon 018 4444 830 eller via e-post på adress info@biovica.com.

Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen.

För att underlätta registreringen vid årsstämman ombeds vänligen aktieägare att tillse att fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar är bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdagen den 29 september 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid årsstämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, länk till PDF, senast tre veckor före årsstämman och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Dagordning

1.     Öppnande av stämman och val av ordförande samt protokollförare på stämman.

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.     Godkännande av förslaget till dagordning.

4.     Val av en eller fler justeringspersoner.

5.     Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.     Beslut om:

(a)    Fastställande av resultat- och balansräkning;

(b)   Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c)    Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

8.     Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9.     Val av styrelse och revisor.

10.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.

11.  Stämmans avslutning.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

Punkt 7(b): Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

 

Punkt 8:  Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
Föreslås att styrelsemedlemmarna ersätts enligt följande:

75 000 kronor till ordinarie medlemmar och 100 000 kronor till styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelse och revisor
Föreslås att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Göran Brorsson, Maria Holmlund, Ulf Jungelius, Mats Danielsson, Jesper Söderqvist, Anders Rylander, samt nyval av Leif Glantz.

Omval föreslås av Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Michael Palm som huvudansvarig revisor.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera emissioner motsvarande sammanlagt ett antal aktier, teckningsoptioner och konvertibler medförande rätt att teckna aktier uppgående till sammanlagt 7 000 000 aktier av serie B.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar föreslås kunna vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

 

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015/2016 och övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Dag Hammarskjölds väg 54 B och på bolagets hemsida, www.biovica.com, senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

*****

Uppsala i september 2016

Biovica International AB

Styrelsen

LADDA NER FULLMAKT/DOWNLOAD PROXY FORM

Fullmakt/Proxy form (pdf)